Programma's

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten, voordeel € 0,2 miljoen
  • In 2021 zijn minder verzoeken tot kwijtschelding van belastingen gedaan dan verwacht. Voordeel  € 0,1 miljoen.
  • Bij de begroting werd uitgegaan van een waardedaling van niet-woningen van 1,5%. De waarde is echter uitgekomen op een stijging van 0,25%. Dit resulteert in een hogere opbrengst voor OZB. Voordeel € 0,4 miljoen.
  • Door corona, en dan met name de lockdowns, zijn minder toeristen naar de stad gekomen en is er dus minder toeristenbelasting opgehaald. Nadeel € 0,3 miljoen.
  • In verband met corona en de lockdowns in de eerste maanden van 2021 is besloten geen precario te heffen voor het eerste half jaar. Nadeel  0,3 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35