Jaarrekening

Afdeling Orthen

Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is hierbij de nieuwe regeling ten aanzien van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen vastgesteld. Genoemd raadsbesluit is op 2 januari 1996 door de raad van de nieuwe gemeente ’s-Hertogenbosch bekrachtigd.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2021

Rekening 2021

Kosten secretaris commissie

-

-

Huren

17

17

Overige goederen en diensten

7

7

Subsidies

3

3

Onvoorziene uitgaven

1

-

Toevoeging algemene reserve

-

-

Totaal lasten

28

27

Baten

Begroting 2021

Rekening 2021

Beschikking algemene reserve

5

4

Rente beleggingen

2

5

Huren/pachten

21

18

Totaal baten

28

27

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

1-1-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2021

Kapitaalreserve

248

-

-

248

Saldi-reserve

117

-

-

117

Algemene reserve

241

-

4

237

Totaal

606

-

4

602

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35