Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Inleiding

In de jaarrekening 2021 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2021. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te maken tussen de begrote situatie en de realisatie. Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan:

  • Beleidsuitgangspunten
  • Overzicht belastingen en heffingen
  • Landelijke ontwikkelingen
  • WOZ-bezwaarschriften
  • Belastingvoorstellen 2021

Conform artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt in de jaarrekening voor de heffingen de realisatie inzichtelijk gemaakt. Deze heffingen mogen ten hoogste kostendekkend zijn.
Het overzicht van deze heffingen is opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35