Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Inleiding

Welke informatie treft u aan in deze paragraaf?
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de belangrijkste financiële voornemens, verantwoording en risicomanagement van alle verbonden partijen waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt. Als gemeente nemen we deel in een verbonden partij om een publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren.  
A). In het totaaloverzicht financiële gegevens verbonden partijen ziet u de volgende financiële gegevens per verbonden partij terug:  

  • het geplaatste aandelenkapitaal en overige financiële zaken zoals leningen en subsidies;
  • het eigen- en vreemd vermogen;  
  • het resultaat.  

B). Onder het risicomanagement staat per verbonden partij het risicomanagement per verbonden partij
toegelicht:

  • eventuele risico’s;
  • verwachte risico-ontwikkelingen;
  • het gevoerde/te voeren risicobeheer.

Wat is een verbonden partij?
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijke én een financiële belang heeft. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft in de verbonden partij. Ofwel uit hoofde van een vertegenwoordiging in het bestuur. Ofwel uit hoofde van stemrecht in de aandeelhoudersvergadering c.q. het algemeen bestuur van de verbonden partij.
We spreken van een financieel belang als de gemeente een lening heeft verstrekt, een garantie heeft afgegeven of aandeelhouder is, waarbij de gemeente deze financiële middelen kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden op de gemeente. Voorbeelden zijn het aandelenbelang dat onze gemeente heeft in een deelneming. Of in een gemeenschappelijke regeling of andere rechtspersoon waar een deel van de activiteiten van onze gemeente is belegd.
Als we als gemeente alléén een subsidierelatie hebben, is geen sprake van een financieel belang zoals bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording. Indien de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, is in principe geen sprake van een verbonden partij. Echter met ingang van 2018 beveelt de commissie BBV aan ook die partijen waarbij geen sprake is van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van : Een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via een of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) en een bestuurlijk belang, op te nemen in de paragraaf Verbonden partijen.  

We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moeder-dochter-relatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente hebben we dan alleen rechtstreeks zitting in de ‘moeder’.  

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35