Jaarrekening

De balans per 31 december 2021

De balans per 31 december 2021

Bedragen x € 1 miljoen

ACTIVA

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2020

Vaste activa

 1. Immateriële vaste activa

6,5

5,8

5,8

 1. Materiële vaste activa

840,2

804,1

804,1

 1. Financiële vaste activa

181,1

186,7

186,7

Totaal vaste activa

1.027,8

996,6

996,6

Vlottende activa

 1. Voorraden

55,9

39,0

39,0

 1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

43,8

46,9

46,9

 1. Liquide middelen

0,1

-

-

 1. Overlopende activa

55,0

34,6

34,6

Totaal vlottende activa

154,8

120,5

120,5

Totaal generaal

1.182,6

1.117,1

1.117,1

PASSIVA

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2020

Vaste passiva

 1. Eigen vermogen

667,8

622,8

622,8

 1. Voorzieningen

57,9

56,5

56,5

 1. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

307,1

316,7

316,7

Totaal vaste passiva

1.032,8

996,0

996,0

Vlottende passiva

 1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25,2

24,3

24,3

 1. Overlopende passiva

124,6

96,8

96,8

Totaal vlottende passiva

149,8

121,1

121,1

Totaal generaal

1.182,6

1.117,1

1.117,1

Borgstellingen en garantstellingen

73,4

75,6

75,6

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35