Jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten 2021

Lasten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de lasten 2021. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen .

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2020

2021

2021

2021

Bestuursorganen- en ondersteuning

16.919

18.461

14.684

13.983

Dienstverlening

5.035

5.364

5.548

6.183

Gezondheid

69.980

71.333

67.306

68.613

Veiligheid

27.475

22.063

22.713

22.018

Cultureel klimaat

19.433

18.538

22.295

19.575

Opgroeien en talentontwikkeling

188.540

186.369

204.899

204.182

Wonen en zorg

36.452

33.820

39.457

29.792

Gezondheid

16.431

16.164

17.769

17.234

Wonen en werkomgeving

128.000

90.504

104.491

110.750

Bereikbare stad

26.436

27.953

29.202

26.393

Sport en recreatie

18.082

17.978

23.321

23.970

Milieu respecterende ontwikkelingen

71.025

64.141

67.836

69.735

Cultuurhistorische kwaliteit

4.894

5.092

5.475

4.833

Ruimte voor economie en voorzieningen

13.954

14.662

16.451

11.152

Werk en inkomen

142.207

120.296

127.747

135.228

Armoede en schulden

12.585

12.228

17.052

15.185

Beleggingen en overige baten en lasten

12.711

7.857

10.553

15.590

Gemeentelijke belastingen

5.148

5.498

5.447

5.109

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

352

Subtotaal programma's

815.308

738.320

802.247

799.877

Onvoorzien

0

225

150

0

Overhead

46.356

45.630

49.024

48.520

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

175

175

0

Totaal saldo lasten voor bestemming

861.664

784.350

851.595

848.397

Toevoegingen aan reserves

89.443

23.347

50.309

97.743

Totaal saldo lasten

951.107

807.697

901.905

946.140

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35