Paragrafen

Bedrijfsvoering

Informatisering en automatisering

De digitale transitie van de samenleving heeft zich de afgelopen tijd in een hoog tempo doorgezet. Digitalisering is, onder meer als gevolg van de Corona pandemie, inmiddels onlosmakelijk verbonden met alle aspecten van ons werk en leven. Dit zorgt ervoor dat er ook steeds meer en verdergaande eisen worden gesteld aan de gemeentelijke informatievoorziening. De beschikbaarheid van systemen, data en het faciliteren van digitale samenwerkingsvormen intern, met partners en inwoners vormde ook dit jaar een belangrijke opgave. Het is hierbij belangrijk om enerzijds de ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen en anderzijds zorg te dragen voor de bedrijfscontinuïteit van systemen en de borging van de wettelijke kaders met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. Een gezonde balans behouden tussen beiden is een voortdurende uitdaging. Hierbij kijken we telkens of zaken slimmer kunnen door aan te sluiten op landelijke en/of regionale initiatieven. Het wiel elke keer zelf opnieuw uitvinden is, mede dankzij toenemende gemeentelijke samenwerking (Samen Organiseren), steeds minder nodig. Samenwerking biedt voordelen op het vlak van gezamenlijke ontwikkeling (‘eenmalig ontwikkelen en meervoudig gebruiken’), inkoop en beheer van de benodigde voorzieningen en de concurrentie om schaarse ICT-expertise.

Samen Organiseren: Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024
Vanuit bovenstaande insteek leverden we ook in 2021 een bijdrage aan de beweging Samen Organiseren en het Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (GGU) onder regie van VNG Realisatie. Onze bijdrage is divers en varieert van het volgen van specifieke thema’s tot het in de voorhoede en het meewerken aan landelijke projecten en programma’s. Sturing op de GGU-ontwikkelingen vindt plaats door deze ontwikkelingen op te nemen in het gemeentelijk strategisch ICT-projectenportfolio en hierop te sturen via de ICT sourcingstrategie. De keuze waaraan mee te doen is afhankelijk van de kosten-baten afweging en de doorvertaling hiervan met de gemeentelijke ambities. We maken keuzes op basis wat we belangrijk vinden, meerwaarde van inzien en organiseren daarbij zaken zo slim mogelijk.

Innoveren en faciliteren
We dragen bij aan diverse actuele thema’s en opgaven, waaronder datagedreven werken, vanuit de kansen die dit biedt voor de stad en de gemeentelijke organisatie. Innovatietrajecten faciliteren we onder meer via het ICT-Innovatiefonds. Hierbij zijn projecten uitgevoerd op het gebied van robotisering en de inzet van Virtual Reality. Ook blijven we werken aan het ontwikkelen van de kennis, competenties en infrastructuur voor nieuwe ICT toepassingen. Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van dataprojecten in de leergang digitaal leiderschap samen met de JADS. Ook zijn dit jaar weer de nodige vervangingen, upgrades en integratievraagstukken uitgevoerd en is gewerkt aan het bijstellen van (informatie)beleid, het onderhouden van Concern Informatie Architectuur, de Technische Architectuur, advisering van de lijnafdelingen, leveranciers-, software en assetmanagement en het bijdragen aan en uitvoeren van gemeentelijke programma’s en projecten. En hebben we ook bij de toenemende druk op onze voorzieningen zorg weten te dragen voor de borging van de continuïteit van de huidige digitale (samen)werkomgeving; een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT-voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35