Hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Inleiding

Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2021. De presentatie van het resultaat gebeurt op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst (bedragen x € 1,0 miljoen)

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

851,6

848,4

3,2

Baten

831,9

893,3

61,5

Saldo lasten en baten

-19,7

44,9

64,7

Mutaties eigen vermogen

 - Toevoegingen

-50,3

-97,7

-47,4

 - Beschikkingen

70,0

59,7

-10,3

Per saldo mutaties eigen vermogen

19,7

-38,0

-57,8

Geraamd/gerealiseerd resultaat

0,0

6,9

6,9

Verschillenanalyse (bedragen x € 1,0 miljoen)

Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 dient onze gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de fiscale winsten bij ondernemingsactiviteiten.
Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de definitieve aanslagen Vpb opgelegd door de Belastingdienst. De aangiften Vpb 2018 t/m 2020 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Totaal bezien over de jaren 2016-2020 is geen sprake geweest van een te betalen bedrag Vpb. Over het jaar 2021 verwachten wij een  positief fiscaal resultaat. Dit kunnen we verrekenen met verliezen uit eerdere jaren.

Coronacrisis
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad, ook op het jaarrekeningresultaat 2021. In 2021 is € 3,2 miljoen ontvangen voor de lagere inkomsten voor o.a. parkeeropbrengsten en toeristenbelasting van 2020.
De opschalingskorting is ook in 2021 bevroren wat een voordeel van € 0,9 miljoen opleverde. Verdere voordelen zijn onder andere ontstaan op bedrijfskosten en onderhoud openbare ruimte. Van de ontvangen middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een groot deel niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om hiervan € 1,8 miljoen te bestemmen om in te zetten in 2022 voor bijvoorbeeld het bestrijden van energiearmoede. Verder is het bedrag wat in 2020 werd gestort in de reserve Fonds Werk en inkomen in 2021 weer vrijgevallen. Het bedrag bleek slechts deels nodig te zijn omdat de gevolgen voor het aantal bijstandsuitkeringen niet optraden zoals verwacht.
Er zijn ook verschillende nadelen ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Ook in 2021 zijn er minder parkeeropbrengsten en is minder precario en minder toeristenbelasting ontvangen. Ook de vaarconcessie van de Binnendieze is niet ontvangen. Dit leverde in totaal € 6,8 miljoen nadeel op. In 2022 komt hiervoor nog compensatie van het Rijk, maar het is nog niet duidelijk hoeveel dit zal zijn.
Verdere grote nadelen zijn ontstaan door uitstel te verlenen voor aflossingen op leningen en eenmalige uitkeringen voor het personeel volgens de CAO.
Per saldo is het budgettair resultaat als gevolg van Corona in 2021 vrijwel nihil.  

In de jaarrekening is per programma informatie opgenomen over de gevolgen van Corona voor dat programma.

Ombuigingen
Als onderdeel van de begroting 2021 heeft uw raad een ombuigingspakket vastgesteld van €  4,4 miljoen in 2021 oplopend tot €  5,7 miljoen in 2024. Over de voortgang van de realisatie van deze ombuigingen rapporteren wij via de reguliere Planning & Control cyclus.  Wij kunnen u melden dat alle taakstellingen in 2021 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Onderdeel van de taakstelling, is een taakstelling op inkoop van €  1 miljoen. Voor de helft van dit bedrag hebben we specifieke inkoopvoordelen kunnen aanwijzen. Voor de andere helft niet. In 2021 hebben we deze taakstelling gerealiseerd doordat we mede als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt vacatures niet hebben kunnen invullen. Dat is echter geen structurele oplossing. We zien dat met de aantrekkende economie en het meer dan normaal stijgen van de inkoopprijzen, het realiseren van inkoopvoordelen verwordt tot een utopie. We stellen daarom voor een deel van het accres gemeentefonds te benutten om de taakstelling te realiseren. Immers in het accres zit een hogere prijsindex dan onze eigen prijsindex. Daarmee hebben we impliciet de taakstelling verwerkt in onze budgetten. In de actualisatie van de begroting 2022 verwerken we dit voorstel en leggen het aan u voor.

Voorstel bestemming rekeningresultaat
Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief het deel wat toegerekend wordt aan het sociaal domein). Voor 2021 is dit streefniveau € 26,9 miljoen.

Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau. Het rekeningresultaat bedraagt € 6,9 miljoen positief . Het College doet een voorstel tot resultaatbestemming van de resterende middelen TONK ad. € 1.776.890 die conform de moties "Energiearmoede voorkomen" en "Geld reserveren voor aanpak Armoede en Schulden" in 2022 en verder ingezet worden voor het programma Armoede en Schulden (waaronder Energiearmoede). Hiermee komt de storting in de algemene reserve op een bedrag van circa € 5,1 miljoen.
De werkelijke stand van de algemene reserve voor resultaatbestemming per 31 december 2021 is € 23,8 miljoen. Bij het huidige resultaat exclusief TONK betekent dit dat we na resultaatbestemming uitkomen op een stand van circa € 28,9 miljoen. Dit is € 2 miljoen hoger dan het streefniveau.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35