Programma's

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Binnen de algemene uitkering zijn in 2021 nog nabetalingen gedaan over 2020 voor inkomstendervingen (o.a. parkeergelden, toeristenbelasting, precario) en Perspectief voor jeugd. Voordeel € 3,5 miljoen.
  • Bijstelling van verschillende maatstaven hebben geleid tot een hogere algemene uitkering. Voordeel € 0,4 miljoen.
  • Het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds.. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds. Voor gemeenten is de ruimte onder het plafond in 2021 € 216 miljoen. Ons voordeel bedraagt € 1,2 miljoen.
  • Het vorige kabinet heeft een uitname van het gemeentefonds opgenomen in verband met lagere apparaatskosten van gemeenten. Dit was ingegeven door het feit dat schaalvergroting van gemeenten zou plaatsvinden en daardoor de apparaatskosten zouden dalen. De verplichting tot schaalvergroting is komen te vervallen. De bezuiniging is echter wel blijven staan. Net als in 2020 is ook in 2021 de toename van de opschalingskorting incidenteel bevroren. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds (landelijk) van € 160 miljoen in 2021. Dit leidt tot een budgettair voordeel van € 0,9 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35