Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Ambitie

Alle jeugdigen verdienen de kans om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ze verdienen het om te leren en trots te zijn op zichzelf. Iedereen heeft talenten en we waarderen die talenten. Talentontwikkeling vindt plaats op school, maar ook op andere plekken. De talenten in onze gemeente zijn gelijk verdeeld, de kansen nog niet. Daarom zetten we vol in op kansengelijkheid. Wij dragen zorg voor een goede basisinfrastructuur waarbij we de verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving verbinden. We kiezen voor een positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. En niet van wat ze (nog) niet kunnen. We werken met partners samen om een optimale (school)ontwikkeling voor elke jongere te realiseren. Dit geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. Deze maatschappelijke opgave vraagt om samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en andere maatschappelijke partners.

We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk, zowel stedelijk als gebiedsgericht. Door in te zetten op talentontwikkeling, vroegtijdig signaleren en op een snelle en efficiënte manier problemen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat gebruik maakt van specialistische jeugdhulpverlening.
Er is speciale aandacht voor onderwijszorgarrangementen, de overgang tussen onderwijssoorten en de overgang naar de arbeidsmarkt. Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen, die past bij hun mogelijkheden. Zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. We versterken deze relatie tussen onderwijs en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben om werk te vinden of bij het behouden van een baan, krijgen ook tijdig de juiste hulp.

Hoewel we nog steeds onder het landelijke gemiddelde zitten, zien we dat ook bij ons de afgelopen jaren het beroep op jeugdhulp stijgt, net als in de rest van Nederland. Dit terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We waken echter voor problematisering en voeren gesprekken over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, krijgen deze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt. Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen.

We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden nog verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin - één plan - één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang. Ook in verband met de nieuwe inkoop vanaf 2022 waarbij de toegang een grotere rol krijgt in de financiële beheersing van de kosten. We werken zoveel mogelijk vraaggericht en daarvoor is een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) een belangrijke sleutel.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35