Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Voor u ligt de paragraaf Grondbeleid 2021 waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde en te voeren grondbeleid in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De opbouw van de paragraaf is vergelijkbaar met die van vorig jaar.

In de voorliggende paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

Grondbeleid

In het eerste deel is de visie op het grondbeleid beschreven in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting. Daarbij is aangegeven op welke wijze de gemeente het grondbeleid uitvoert. Ook is aandacht besteed aan de beleidsuitgangspunten en het geheel van beleidskaders omtrent de reserves, rente en overige aspecten die voor het grondbeleid en grondbedrijf van belang zijn.

Bespiegelingen op de grond- en vastgoedmarkt

De grond- en vastgoedmarkt is behoorlijk in beweging. In het tweede deel wordt een korte bespiegeling gegeven van de ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt in 2021 en wordt ook een analyse voor de nabije toekomst gegeven.  

Financiële Positie van het Grondbedrijf (FPG)

Dit deel start met een samenvatting op hoofdlijnen van het financieel resultaat van het grondbeleid.
Vervolgens wordt nader ingezoomd op de gerealiseerde resultaten in 2021. Hierbij wordt ingegaan op de verschillen tussen datgene wat is begroot en wat werkelijk is gerealiseerd. Daarnaast worden de mutaties op de algemene reserve grondbedrijf toegelicht, waaronder de winstnemingen en de bijstelling van de verliesvoorziening.
Rekening houdend met de werkelijke resultaten over 2021, wordt de prognose van de te verwachten resultaten geactualiseerd van alle grondexploitaties, de kostenverhaalsprojecten, de overige gronden en panden (materieel vast actief) en de stand van de voorbereidingskredieten (immaterieel vast actief).
Deze prognose is opgesteld per 01-01-2022 en wordt ook wel aangehaald als de FPG 2022 (Financiële Positie van het Grondbedrijf 2022).

Bijlage   

In de bijlage is per afzonderlijke gemeentelijke grondexploitatie enerzijds een verantwoording over 2021 afgelegd en anderzijds zijn de relevante gegevens van de geactualiseerde prognose voor de toekomst (vanaf 01-01-2022) samengevat.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35