Paragrafen

Lokale heffingen

Belastingvoorstellen 2021

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college – de belastingtarieven voor 2021 geïndexeerd met 3,16%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de begroting 2021 en de bijbehorende belastingvoorstellen.

In 2021 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over eerdere jaren (bedragen x € 1.000):

Afvalstoffenheffing

16.137

15.959

178 N

Rioolheffing (eigendom + gebruik)

11.415

11.258

157 N

OZB (eigendom + gebruik)

42.824

43.193

 369 V

RZB (eigendom + gebruik roerende zaken)

8

11

3 V

Hondenbelasting

940

979

39 V

Precariobelasting

584

263

321 N

Toeristenbelasting

1.348

952

396 N

Leges Publieke Dienstverlening

1.304

1.239

65 N

Parkeerbelastingen

860

701

 159 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:

  • De minderopbrengst Afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal woningen in 2021 dan begroot.
  • De minderopbrengst Rioolheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal woningen in 2021 dan begroot.
  • De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een waardestijging van niet-woningen van 0,25% in plaats van een begrote waardedaling van 1,5%.
  • De minderopbrengst Precariobelasting wordt veroorzaakt doordat er niet voor een heel jaar, maar voor een half jaar Precariobelasting is geheven n.a.v. de lockdown als gevolg van de coronacrisis.
  • De minderopbrengst Toeristenbelasting wordt veroorzaakt door minder overnachtingen als gevolg van de coronacrisis.
  • Leges Publieke Dienstverlening: De minderopbrengst is met name het gevolg van maatregelen rondom het coronavirus.
  • Parkeerbelastingen: De minderopbrengst wordt veroorzaakt door minder parkeren als gevolg van de coronacrisis enerzijds. En anderzijds zijn we in april 2021 gestart met de gefaseerde implementatie van het digitaal parkeren ‘op straat’. De gefaseerde invoer van de scanauto, alsmede het feit dat we de eerste maanden in een overgangsfase zaten, hebben ook geleid tot minder opbrengsten dan begroot.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2021 was er een bedrag van € 1.306.820 begroot; de realisatie bedroeg € 1.169.000. Oorzaak van het verschil is dat er minder kwijtscheldingsverzoeken zijn ontvangen dan begroot.

Ontwikkeling woonlasten gemeente ‘s-Hertogenbosch
Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De (gemiddeld) te betalen woonlasten zijn in 2021 licht gestegen ten opzichte van 2020 als gevolg van de inflatiecorrectie bij de OZB.

Benchmark woonlasten provincie Noord-Brabant
Deze benchmark maakt de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker en vergelijkt voor alle gemeenten binnen de provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. In de provincie Noord-Brabant zijn 67 gemeenten vergeleken. In 2021 zijn er 3 gemeenten met lagere woonlasten dan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Woonlasten landelijk
Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de kerngegevens van de belastingen van de 40 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht van de (ontwikkeling van de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en afvalstoffenheffing.
De woonlasten worden door het COELO gesplitst in woonlasten voor een huurder en woonlasten voor een eigenaar/bewoner.
In 2021 zijn er 8 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. In 2020 waren dat er 12.
Voor wat betreft de koopwoningen is er 1 vergelijkbare gemeente met lagere woonlasten. In 2020 waren dat er 2.

Vergelijking begrote woonlasten en realisatie woonlasten
In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie van de woonlasten in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven we inzicht in de realisatie van de woonlasten in 2021 ten opzichte van de begroting 2021. Bij de uiteindelijke vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2021 is uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 7,5%. Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan van een daling van de gemiddelde WOZ-waarden met 1,5%. De woningen zijn inderdaad gemiddeld met 7,5% in waarde gestegen. De bedrijfspanden blijken gemiddeld met 0,25% in waarde te zijn gestegen.

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eig. + gebr. (€)

begr.

real.

begr.

real.

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

Woning € 202.000

€ 224

€ 224

€ 289

€ 289

€ 0

0 %

€ 0

0,0%

€ 0

0 %

Woning € 340.000

€ 332

€ 332

€ 289

€ 289

€ 0

0 %

€ 0

0,0%

€ 0

0 %

Woning € 443.000

€ 413

€ 413

€ 289

€ 289

€ 0

0 %

€ 0

0,0%

€ 0

0 %

Bedrijf € 372.000

€ 1.223

€ 1.242

€ 992

€ 1.007

€ 19

1,6%

 € 15

1,5%

€ 34

1,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 12:25:23 met de export van 05/23/2022 12:40:35